סה"כ צפיות בדף

יום רביעי, יוני 14

מועצת העיר קיבלה הצהרת ניגוד העניינים של חברי מועצת העיר


בצעד מפתיע הודיע יו"ר המועצה, עו"ד יורם זנו, עוד בטרם החל חבר המועצה, אדיר בנימיני, להציג את הצעתו בנוגע להצהרת ניגוד העניינים של חברי מועצת העיר, כי היא מתקבלת כלשונה.

בנימיני ציין באוזניי המועצה כי ישנם חברי מועצה הנימצאים בניגוד עניינים בשני מישורים:

חבריי מועצה בעלי קרובי משפחה המועסקים במערכת העירונית ובתאגידי הבת שלה.

חבריי מועצה המעורבים בניהול גופים ומוסדות אשר נתמכים על ידי עיריית נתניה.

ח"מ בנימיני אמר לנוכחים כי ראוי שהציבור ידע מיהם חברי המועצה שנימצאים בניגוד עניינים, והדבר יוכל להיעשות אך ורק על ידי ישום החוק ואכיפתו כך שחברי המועצה יצטרכו להצהיר בכתב על היותם בניגוד עניינים בנושא מסויים.

מצ"ב נוסח ההצעה שהתקבלה
רקע:
1. פרק ו' בפקודת העיריות המתייחס לנבחרי ציבור ברשויות המקומיות ומפרט את הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות.
2. סעיף 3 בכללים למניעת ניגוד העניינים קובע כי יש חובה למנוע ניגוד עניינים: "חבר מועצה ינהל את ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי שלו".
3. סעיף 5 (א) בכללים למניעת ניגוד העניינים קובע כי ישנה חובת הודעה על ניגוד עניינים: "נתברר לחבר המועצה שהוא במצב של ניגוד עניינים, יודיע על כך למועצה בכתב ובהקדם האפשרי: הדבר יירשם בפרוטוקול הישיבה שבה נדון הנושא הגורם לניגוד העניינים".

מהות ההצעה:

מועצת העיר נתניה קוראת לכלל חבריה להודיע מראש ובכתב, על כל ניגוד עניינים אפשרי בין תפקידם כחברי מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי כלשהו, כמתחייב מפקודת העיריות.
חברי מועצת העיר יגישו ליועצת המשפטית של העירייה הצהרת ניגוד עניינים (בעניינים אשר אינם נוגעים לתחום התכנון והבניה) אשר תעודכן על ידם מדי שנה.

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: