סה"כ צפיות בדף

יום שישי, מרץ 30

בר"מ 3781/04

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, דורש מראש העירייה מרים פיירברג לקיים דיון דחוף במסגרת הועדה המקומית בהשלכות פסק הדין בר"מ 3781/04 של בית המשפט העליון.

לכבוד:

מרים פיירברג – איכר
ראש עיריית נתניה
ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה

ג.נ.,

הנדון: דיון בהפקת לקחי בר"מ 3781/04 בנוגע ל"תוכניות מקפיאות"

1. אתכבד להביא בפניך בקשה זו מתוקף כובעך כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה (להלן: הועדה המקומית).
2. בחודש אוגוסט האחרון פורסם פסק דין תקדימי בר"מ 3781/04, הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה נ' מרדכי הר ואח' (טרם פורסם).
3. פסק דין זה טומן בחובו סוגיות עקרוניות כבדות משקל הנוגעות לעניין תוכניות בניה "מקפיאות", וההשלכות שיש להן בנוגע לתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: החוק).
4. המשמעויות מרחיקות הלכת של פסק הדין, עליה עמדו באי-כוח הועדה המקומית בטיעוניהם במסגרת רשות הערעור, מחייבת את הועדה המקומית לבצע שידוד מערכות ולהתאים את עצמה למציאות החדשה שנוצרה.
5. לאור האמור לעיל אבקשך להעלות כסעיף לסדר יומה של ישיבת הועדה המקומית הקרובה את סוגית "תוכנית מקפיאה", במטרה שחברי הועדה יוכלו לעמוד על כמות התוכניות מסוג זה השרירות וקיימות בעיר נתניה, ומהו לוח הזמנים להחלפת כל אחת מהן ב"תוכנית משחררת".
6. במאמר מוסגר ראוי לציין כי יתכן ובדברים אלה היה מקום לסיים את בקשתי זו; אולם לאור חשיבות הנושא, אני חש שמכתב פניה זה אינו יכול להיות שלם מבלי שאביע את דעתי על אופן התנהלותה של הועדה המקומית במקרה נשוא הדיון. תחושתי שהעניינים שעולים כאן דרושים דיון רחב יותר, אך טבעו של מכתב זה אינו מאפשר זאת. רוצה הייתי לשוט על פני נהר שליו , אך נסחף אני בזרם העז. אי לכך אסתפק במספר הערות מתומצתות בקליפת אגוז (in nuce).
7. אציין בראשיתו של הקשר זה, כי אילו עמדתי הייתה נשמעת בסוגיה זו, העתירה נשוא הדיון כלל לא הייתה צריכה להיות מוגשת מטעם הועדה-המקומית! טוב עשה בית המשפט בדעת הרוב כאשר דחה אותה ובשתי ידיים! יתכן ואולי אף סביר לומר כי העמדה שהציגה הועדה בעתירה הינה לגיטימית מבחינה משפטית; ברם, ברמה הציבורית ארשה לעצמי להעיר כי בעיניי מדובר בעמדה וגישה הרוויות בעזות פנים ונחישות מצח! נכון ציינה בפסקנות כב' השופטת בייניש (כתוארה אז), בפסק הדין כי התנהלותה של העותרת (הועדה המקומית) "אינה עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות המוטלת על המערערת כרשות מנהלית".
8. בפרשה זו בולט מאוד כי הכשל המערכתי וחטאי הנעורים זועקים עד ללב-השמיים ולפיכך הם דורשים ליבון רציני ומחושב; זאת על מנת שנבטיח שמקרים מסוג זה לא יחזרו על עצמם בעתיד לבוא.
9. ראשית, יש לבדוק מדוע תוכנית "זמנית" שהייתה אמורה להקפיא את זכויות הבניה במקום למשך שנתיים בלבד התארכה למשך 14 שנה??? שנית, ובנוסף לכך, עולות שאלות קשות בנוגע לאופן התנהלותה של הועדה המקומית בפרשה זו; היכן נעלמה חובת האמון וההגינות כלפי תושבי העיר? היכן נעלם הרספקט לזכויות הקנייניות שלהם? כיצד נוצר מצב בו העירייה עצמה טענה בפני חלק מבעלי הקרקעות כי המועד הנכון להגשת התביעות הוא עם כניסתה לתוקף של "התוכנית המשחררת", היא ניסתה לפתע פתאום (בצער חסר הגינות ועז מצח), לטעון להתיישנות התביעה עם אישורה של התוכנית המשחררת?
10 דווקא כמי שהוא חלק מהוועדה המקומית שעתירתה נדחתה, אני חש צורך עז לציין כי במקרה דנן צדק בית המשפט כשפסק שהוועדה לא תהנה הפעם מפירות העוולה אותה ביצעה לכאורה כלפי אותם התושבים!


בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר
וחבר הועדה המקומית לתכנון ובניה


העתקים:
הרב שמעון שר – מ"מ יו"ר הועדה המקומית
חברי הועדה המקומית לתו"ב נתניה
עו"ד נילי ארז- יועמ"ש עיריית נתניה
אדר' פול ויטל – מהנדס העיר.


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: