סה"כ צפיות בדף

יום רביעי, אוגוסט 2

ניגוד עניינים


בעקבות החלטת המועצה והוראות החוק
חברי מועצה יאלצו להצהיר על ניגוד עניינים
בישיבת המועצה האחרונה מן המניין, אושרה הצעתו של ח"מ אדיר בנימיני, הקובעת כי על חברי מועצת העיר להעביר הודעה בכתב ליועמ"ש העירייה "על כל ניגוד עניינים אפשרי בין תפקידם כחברי מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי כלשהו, כמתחייב מפקודת העיריות".
כב' השופט אהרון ברק: מצב של ניגוד עניינים עשוי להביא למצב של העדפת עניינים זרים לתפקיד
ופגיעה בו"
חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, העביר השבוע בעקבות החלטת מועצת העיר, מכתב לכל חברי מועצת העיר המודיע להם כי עליהם להעביר תוך זמן סביר, הצהרה ליועמ"ש עיריית נתניה, עו"ד נילי ארז, במידה והם נמצאים במצב של ניגוד עניינים כלשהו בין תפקידם כחברי מועצה לבין אינטרס אישי או ציבורי כלשהו.

ניגוד עניינים בשני מישורים:
כמפורט במכתבו של בנימיני, חברי מועצת העיר יכולים להיות במצב של ניגוד עניינים בשני מישורים:
ניגוד עניינים על רקע אישי/משפחתי: כידוע, למספר חברי מועצה ישנם קרובי משפחה ממדרגה ראשונה המועסקים בעיריית נתניה או באחד מתאגידי המשנה שלה.
ניגוד עניינים מתוקף חברות מוסדית: מספר לא מבוטל של חברי מועצה (בעיקר נציגי הציבור הדתי-חרדי) הינם בעלי עניין ו/או חברים בגוף הניהולי של עמותות וגופים ציבוריים אחרים הזוכים לתמיכה כספית מעיריית נתניה. הצהרת ניגוד העניינים תאפשר לציבור לגלות לאיזה מוסדות יש לכל אחד מחברי המועצה זיקה ישירה או עקיפה ולהשוות את גובה התקציב שאותו מוסד מקבל מעיריית נתניה.

כב' השופט א. ברק: "מצב של ניגוד עניינים עשוי להביא למצב של העדפת עניינם זרים לתפקיד ופגיעה בו"
ביהמ"ש העליון מייחס חשיבות גבוהה לסוגיית ניגוד העניינים. בין היתר נכתב על נשיא ביהמ"ש העליון כב' השופט ברק הדברים הבאים (ההדגשים אינם במקור):
"מינהל תקין מחייב, מחד גיסא שממלא התפקיד יעמיד לנגד עיניו את טובת התפקיד ולא טובה אחרת כלשהי. מצב של ניגוד עניינים עשוי להביא, בסופו של דבר, למצב של העדפת עניינים זרים לתפקיד ופגיעה בו" (בג"צ 595/89 משה שמעון נ' שלום דנינו).
"כלל יסוד הוא בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינם[...] קיימת אפשרות ממשית למשוא פנים ולדעה משוחדת כאשר עובד הציבור משמש בעת ובעונה אחת בשני תפקידים, אשר ביניהם קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים[...] אפשרות ממשית של ניגוד עניינים אינה עולה בקנה אחד עם חובת האמון, שכן חובה זו גורסת הינתקות מכל אינטרס נוגד".
עוד מוסיף כב' השופט ברק: "מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע. הכלל צופה פני עתיד[...] מטרת הכלל היא למנוע פיתוי מאשם ישר והגון, בחינת אל תביאנו לידי ניסיון" (בג"צ 531/79 סיעת הליכוד בעיריית פ"ת נ' מועצת עיריית פ"ת).
ח"מ אדיר בנימיני: "ידוע לנו בוודאות לפחות על שני חברי מועצה אשר נמצאים בניגוד עניינים בוטה, ואף יורשה לי לומר כהגדרתו של כב' השופט ברק שהדבר מביא לפגיעה בתפקידם ובשיקול דעתם שאמור להיות עצמאי".
בנימיני הוסיף כי "חשוב מאוד שתושבי נתניה, מבחינת השקיפות הציבורית המתבקשת ידעו מי מחברי המועצה נימצא בניגוד עניינים ולאילו מוסדות מקומיים הזוכים לתמיכה נדיבה מהעירייה יש להם זיכה. אעמוד על כך שכל חברי המועצה הנמצאים במצב של ניגוד עניינים יעבירו את התצהיר, ולא בכוונתי לפנות לרשויות שלטון החוק על מנת לאכוף זאת עליהם".

מצ"ב נוסח המכתב שיועבר בתחילת השבוע לכלל חברי המועצה
לכבוד:

חברי מועצת עיריית נתניה

א.נ.,

הנדון: הצהרת ניגוד עניינים

1. בישיבת מועצת העיר ה-52 (מן המניין) מיום 11/06/2006 התקבלה בהסכמת כל הנוכחים ההצעה להלן:
א) מועצת העיר נתניה קוראת לכלל חבריה להודיע מראש ובכתב, על כל ניגוד עניינים אפשרי בין תפקידם כחברי מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי כלשהו, כמתחייב מפקודת העיריות.
ב) חברי מועצת העיר יגישו ליועצת המשפטית של העירייה הצהרת ניגוד עניינים (בעניינים אשר אינם נוגעים לתחום התכנון והבניה) אשר תעודכן על ידם מדי שנה.
2. הנחייה זו התבססה על סעיף 5 (א) המופיע בפרק ו' של פקודת העיריות העוסק בכללים למניעת ניגוד העניינים ושם נקבע כי ישנה חובת הודעה בכתב על ניגוד עניינים.
3. יצוין בהקשר זה (כפי שהוסבר גם במהלך הישיבה), כי קיימים שני מישוריים עיקריים בהם עלול להימצא חבר המועצה במצב של ניגוד עניינים:
א) ניגוד עניינים על רקע אישי/משפחתי: במקרים בהם לחברי המועצה קרובי משפחה מדרגת קרבה ראשונה (בן/בת-זוג, אב, אם, אח, אחות, בן או בת) המועסקים בעירייה או בתאגידי וגופי המשנה שלה.
ב) ניגוד עניינים מתוקף חברות מוסדית: חבר המועצה הינו בעל זיקה ישירה או עקיפה לגוף ציבורי הנתמך מכספי תקציב עיריית נתניה.
4. לאור האמור לעיל, ולאור החלטת מועצת העיר והוראות לשון החוק, במידה והינך נימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו כפי שפורט לעיל, הינך מתבקש למסור לידי יועמ"ש עיריית נתניה תוך זמן סביר, "הצהרת ניגוד עניינים" בכתב, בנושא בו קיים חשש שהינך נימצא במצב של ניגוד עניינים.
5. למען ההגינות ברצוני להדגיש כי הח"מ יעשה שימוש בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, לרבות פניה לגורמי אכיפת החוק, על מנת להביא לידי אכיפת הוראות חוק זה כהווייתו.

בכבוד רב,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

יפה מאוד! צריך לעשות סוף לשחיתות