סה"כ צפיות בדף

יום שישי, מרץ 30

אולימפיאדת ערים תואמות

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, הגיש הצעה לסדר אשר תידון בישיבת מועצת העירייה הקרובה שתתקיים ב-1 לאפריל.


הצעה לסדר בנושא:

ארגון טורניר ספורט אולימפיאדת ערים תאומות
מגיש: אדיר בנימיני


רקע:
1. מועצת עיריית נתניה מתבקשת להעלות לדיון את סוגיית ארגון טורניר ספורטיבי בהשתתפות נבחרות ייצוגיות מהערים התאומות של העיר.
2. מועצת העיר מסמיכה את מחלקת הספורט העירונית לגבש תוכנית פעולה להגשמת הרעיון בפיקוחו של מנכ"ל העירייה.

דברי הסבר:

העיר נתניה כידוע החליטה למתג את עצמה כעיר הספורט של ישראל; כחלק מהחלטה זו, מוצע כי העיר תקיים במסגרת אירועי הספורט המתוכננים בקיץ הקרוב או לקראת הקיץ הבא, טורניר ספורטיבי גדול בהשתתפות נבחרות מהערים התאומות של העיר.
ארגון מעין "מיני אולימפיאדת ערים תאומות" יכול להפוך למסורת נחמדה אשר תביא העתיד לבוא לטורניר מסורתי בכל פעם בעיר אחרת; בטורניר ישתתפו נבחרות ייצוגיות מטעם הערים התאומות בלבד, במבחר מאוד מצומצם ומוגדר של ענפי ספורט, בנוסח האולימפי הקלאסי [בו התחרו נציגים מערי-מדינה (פוליס) שונים].


בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת עיריית נתניה
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

בר"מ 3781/04

חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, דורש מראש העירייה מרים פיירברג לקיים דיון דחוף במסגרת הועדה המקומית בהשלכות פסק הדין בר"מ 3781/04 של בית המשפט העליון.

לכבוד:

מרים פיירברג – איכר
ראש עיריית נתניה
ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה

ג.נ.,

הנדון: דיון בהפקת לקחי בר"מ 3781/04 בנוגע ל"תוכניות מקפיאות"

1. אתכבד להביא בפניך בקשה זו מתוקף כובעך כיו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה (להלן: הועדה המקומית).
2. בחודש אוגוסט האחרון פורסם פסק דין תקדימי בר"מ 3781/04, הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה נ' מרדכי הר ואח' (טרם פורסם).
3. פסק דין זה טומן בחובו סוגיות עקרוניות כבדות משקל הנוגעות לעניין תוכניות בניה "מקפיאות", וההשלכות שיש להן בנוגע לתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: החוק).
4. המשמעויות מרחיקות הלכת של פסק הדין, עליה עמדו באי-כוח הועדה המקומית בטיעוניהם במסגרת רשות הערעור, מחייבת את הועדה המקומית לבצע שידוד מערכות ולהתאים את עצמה למציאות החדשה שנוצרה.
5. לאור האמור לעיל אבקשך להעלות כסעיף לסדר יומה של ישיבת הועדה המקומית הקרובה את סוגית "תוכנית מקפיאה", במטרה שחברי הועדה יוכלו לעמוד על כמות התוכניות מסוג זה השרירות וקיימות בעיר נתניה, ומהו לוח הזמנים להחלפת כל אחת מהן ב"תוכנית משחררת".
6. במאמר מוסגר ראוי לציין כי יתכן ובדברים אלה היה מקום לסיים את בקשתי זו; אולם לאור חשיבות הנושא, אני חש שמכתב פניה זה אינו יכול להיות שלם מבלי שאביע את דעתי על אופן התנהלותה של הועדה המקומית במקרה נשוא הדיון. תחושתי שהעניינים שעולים כאן דרושים דיון רחב יותר, אך טבעו של מכתב זה אינו מאפשר זאת. רוצה הייתי לשוט על פני נהר שליו , אך נסחף אני בזרם העז. אי לכך אסתפק במספר הערות מתומצתות בקליפת אגוז (in nuce).
7. אציין בראשיתו של הקשר זה, כי אילו עמדתי הייתה נשמעת בסוגיה זו, העתירה נשוא הדיון כלל לא הייתה צריכה להיות מוגשת מטעם הועדה-המקומית! טוב עשה בית המשפט בדעת הרוב כאשר דחה אותה ובשתי ידיים! יתכן ואולי אף סביר לומר כי העמדה שהציגה הועדה בעתירה הינה לגיטימית מבחינה משפטית; ברם, ברמה הציבורית ארשה לעצמי להעיר כי בעיניי מדובר בעמדה וגישה הרוויות בעזות פנים ונחישות מצח! נכון ציינה בפסקנות כב' השופטת בייניש (כתוארה אז), בפסק הדין כי התנהלותה של העותרת (הועדה המקומית) "אינה עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות המוטלת על המערערת כרשות מנהלית".
8. בפרשה זו בולט מאוד כי הכשל המערכתי וחטאי הנעורים זועקים עד ללב-השמיים ולפיכך הם דורשים ליבון רציני ומחושב; זאת על מנת שנבטיח שמקרים מסוג זה לא יחזרו על עצמם בעתיד לבוא.
9. ראשית, יש לבדוק מדוע תוכנית "זמנית" שהייתה אמורה להקפיא את זכויות הבניה במקום למשך שנתיים בלבד התארכה למשך 14 שנה??? שנית, ובנוסף לכך, עולות שאלות קשות בנוגע לאופן התנהלותה של הועדה המקומית בפרשה זו; היכן נעלמה חובת האמון וההגינות כלפי תושבי העיר? היכן נעלם הרספקט לזכויות הקנייניות שלהם? כיצד נוצר מצב בו העירייה עצמה טענה בפני חלק מבעלי הקרקעות כי המועד הנכון להגשת התביעות הוא עם כניסתה לתוקף של "התוכנית המשחררת", היא ניסתה לפתע פתאום (בצער חסר הגינות ועז מצח), לטעון להתיישנות התביעה עם אישורה של התוכנית המשחררת?
10 דווקא כמי שהוא חלק מהוועדה המקומית שעתירתה נדחתה, אני חש צורך עז לציין כי במקרה דנן צדק בית המשפט כשפסק שהוועדה לא תהנה הפעם מפירות העוולה אותה ביצעה לכאורה כלפי אותם התושבים!


בברכה,

אדיר בנימיני
חבר מועצת העיר
וחבר הועדה המקומית לתכנון ובניה


העתקים:
הרב שמעון שר – מ"מ יו"ר הועדה המקומית
חברי הועדה המקומית לתו"ב נתניה
עו"ד נילי ארז- יועמ"ש עיריית נתניה
אדר' פול ויטל – מהנדס העיר.


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שלישי, מרץ 20

טור אישי: רפורמת בראון ברשויות המקומיות

בין דמוקרטיה לשלטון יחיד/ אדיר בנימיני

חלק מרפורמת שר הפנים להתנהלות מועצות הערים מחזק יתר על המידה את כוחו הגדול מידי גם כך של ראש הרשות המקומית, לדעתו של אדיר בנימיני, חבר מועצת העיר נתניה. לשר הפנים, רוני בראון, יש לו משפט אחד לומר: "לא נותנים לשואל לשמור על התרנגולות רק בגלל שיש לו ניסיון בלול".

"אופיים של שני המשטרים (דמוקרטיה ושלטון יחיד) זהה. בשניהם שולטת העריצות של הטובים ביותר שבאזרחים. החלטות העם במשטר האחד זהות להוראות ולצווים שבמשטר האחר. הדמגוג ממלא תפקיד מקביל לתפקידו של החנפן: לאחד ולשני השפעה רבה – לחנפן על העריצים; לדמגוג זה עיסוק בבני העם" (אריסטו, "פוליטיקה", ספר ד', פרק 4).
בחרתי לפתוח מאמר קצר זה בדבר של אריסטו בדבר קווי הדמיון שקיימים לכאורה בין משטר יחיד למשטר דמוקרטי; זאת בעקבות הרפורמה אותה מתכוון שר הפנים, ח"כ רוני בראון, לקדם ברשויות המקומיות. בין יתר כוונותיו ותוכניותיו קיימת הצעה לקצוב ולצמצם את זכות הדיבור של חברי המועצה (מ-10 ל-5 דקות על כל נושא), וכן לאפשר לראש העיר את הזכות להוציא החוצה חבר מועצה המפריע לאחר 3 קריאות לסדר.
שר הפנים בראון הוא לדאבוננו לא הראשון (וכנראה גם לא האחרון), שיושב בכיסא נכבד זה ורואה עצמו כפטרונם של ראשי הרשויות בישראל וכמקדם האינטרסים שלהם. במרכזה של גישה זו, שהייתי מכנה אותה "פרו ראשי רשויות", עומדת התפיסה שחברי מועצת העיר הינם לא יותר מאשר "חבורה של נודניקים", שכל מה שהם עושים זה להפריע לראש הרשות לנהל את ענייני העיר כאוות נפשו. זוהי גישה אנטי-דמוקרטית מובהקת אשר פוגעת ביכולת של חברי המועצה לבקר ולפקח על עבודת הרשות המקומית, ולשמש כפה של הציבור אשר בחר בו.
מן המפורסמות כי אחד העקרונות החשובים במשטר הדמוקרטי הוא שזכויות המיעוט נשמרות על ידי חופש הויכוח וההצבעה, וכעת מתכוון שר הפנים לפגוע גם בזכות אלמנטארית זאת. מניסיוני, ישנם לא מעט נושאים כבדי משקל שעולים לדיון במועצת העיר שקשה למצותם אפילו בעשר הדקות שמוקצבות על פי החוק כלשונו היום, קל וחומר שבחמש דקות יהיה זה בלתי אפשרי לעשות זאת.
אם לא די בזאת מתכוון שר הפנים לאפשר לראש העירייה לסלק החוצה חברי מועצה מהאולם ש"לא מדבר לעניין"; לא בכל מועצות הערים יש יו"ר מועצת עיר, שתפקידו לנהל את הישיבות (בדומה ליו"ר הכנסת). במרבית הרשויות מנהל את הישיבות ראש הרשות בכבודו ובעצמו. משמע יינתן כאן כלי בידיו להוציא החוצה חברי אופוזיציה שדבריהם לא מוצאים חן בעיניהם. הארי טרומן, אחד מגדולי הנשיאים של ארה"ב במאה הקודמת, הגדיר נכון את מה ששר הפנים עומד לעשות במקרה זה כשאמר כי "לא נותנים לשועל לשמור על התרנגולות רק בגלל שיש לו ניסיון בלול"!. אין מקום להעניק את הפריבילגיה הזאת לראש העיר בטרם יתוקן החוק כך שכל המועצות המקומיות (כיום הדבר מוגבל לרשויות עד 21 חברי מועצה בלבד הודות לתיקון לחוק של ח"כ לשעבר אילן ליבוביץ).
אינני יודע בוודאות מה גרם לשר הנכבד לצאת עם הרפורמה הזאת, יתכן וצור מחצבתה בדברים שנעשים ברשויות אחרות, כגון מה שנחשף בתוכנית "עובדה" מהשבוע שעבר. בכתבה שודרו חילופי דברים קשים בין ראש עיריית-יהוד לחבר מועצת העיר שלו.
לא אכחד שאין לי כמובן את אפשרות להעיד על הנעשה בערים אחרות, אולם עם זאת, אין לי גם ספק שאם שר הפנים הנכבד היה מעיין במספר פרוטוקולים של עיריית נתניה, הוא היה מגלה שהדיונים הם עניינים ביותר, ושכמעט אין בכלל פיליבסטרים מכל סוג שהוא. אני ועמיתי למועצת העיר חלוקים בנושאים רבים, אך במרבית המקרים הויכוחים הם ברמה מכובדת וגבוהה.
אבקש לציין בהקשר זה כי בעוונותיי יצא לי לצפות לא מעט בשידורי ערוץ הכנסת (99), ואני יכול קבוע די בפסקנות כי בישיבת מליאה אחת של הכנסת ישנם יותר פיליבסטרים מיותרים, מאשר בכל ישיבות מועצת עיריית נתניה מתחילת הקדנציה! בכנסת יושבים לא מעט חברים ש"המומחיות שלהם" זה לעלות לדוכן כמעט בכל נושא, לנצל את זמן השידור ולדבר על מה שהם רוצים אך ממש לא לעניין.
ארהיב עוז להציע למר בראון לפעול לצמצום זמן הדיבור המוקצב לחברי הכנסת, בטרם הוא קוצב את זמן הדיבור של חברי מועצות הרשויות המקומיות הקצר ממילא. ואם כבר בעצות עסקינן הייתי מפנה אותו לדבריו של ח"כ יוסף שופמן, מתנועת "חירות", כור-מחצבתו הפוליטי של השר בראון, במהלך הדיון על הצעת חוק לבחירה ישירה של ראשי רשויות. הצעת החוק ההיא מטרתה הייתה להחליש עד כמה שניתן את מעמד חברי מועצות העיר, אשר לטענת נציגי מפא"י באותה העת הביאה לבחירת ראשי הערים בשיטה של "קנוניה".
לתשומת לב שר הפנים הנוכחי, ח"כ שופמן, טען בדבריו כי ההצעה נולדה בראשו של ראש הממשלה דאז, דוד בן-גוריון, כאב-טיפוס לשיטה שהיה רוצה להנהיג גם במישור הארצי. לטענת ח"כ שופמן, מטרתו של בן-גוריון בבחירה הישירה של ראשי הרשויות הייתה ליישם את שיטת "המלך הפילוסוף" מבית מדרשו של אפלטון. לשיטתו של שופמן, לאחר שלכאורה נכשל בכך ברמה הארצית, נולדה הכוונה ליישם אותה במישור המקומי תחילה.
לצערנו לא ניתן לומר שיש לנו הרבה "מלכים-פילוסופים" שעומדים בראש הרשויות המקומיות בישראל, אבל על פי המודל והכוונות של השר בראון אנחנו בהחלט מתקרבים צעד נוסף לקראת שלטון יחיד במישור המוניציפאלי. מן הסתם הרפורמה מקטינה ומחלישה במקביל את המימד הדמוקרטי הנעלה שהולך ונעלם ברשויות המקומיות.

הכותב: אדיר בנימיני – חבר מועצת עיריית נתניה וחבר דירקטוריות חל"ת (החברה לפיתוח ותיירות נתניה). בעל תואר שני במדע-המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום חמישי, מרץ 15

אושר התקציב לקרן יוצרים צעירים


מועצת עיריית נתניה אישרה את התקציב להקמת קרן יוצרים צעירים


במסגרת עידכון תקציב אושרו 60 אלף ש"ח לטובת הקרן שמטרתה תמיכה באומנים ויוצרים צעירים בני העיר הנימצאים

בתחילת הדרך. ראש העירייה נענתה והסכימה להוציא לפועל את הרעיון אותו מנסה לקדם כבר למעלה משנתיים חבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני

ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר, הוציאה לפעול את הבטחתה לתת מימון לקרן לטובת יוצרים צעירים אותו הגה חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני. הקרן תתיתן תמיכה לאומנים ויוצרים בני העיר הנימצאים בתחילת דרכם בתחום. מועצת העיר נתניה אישרה בישיבתה האחרונה סכום של 60 אלף ש"ח לטובת הקרן.

ח"מ אדיר בנימיני: "זהו יום חג לאומנות ולתרבות בעיר, אין ספק שהקרן הזאת תוכל לסייע ליוצרים ואומנים בעלי פוטנציאל לפרוץ החוצה. כידוע הפריצה הראשונית היא הקשה ביותר, ולא מעט יוצרים מוכשרים נבלמים בשל כך. אני רוצה להאציל מברכתי לראש העירייה על כך שגילתה קשיבות לנושא ולחשיבות קידום התרבות היוצרת בעיר. רק הודות להסכמתה ניתן היה להוציא את הנושא לפועל ואני שמח שהוא יצא לדרך".

כספי הקרן יחולקו לאומנים על בסיס כישורים. תוקם ועדה ציבורית המורכבת מבר-סמכא בתחום אשר תפקידם יהיה לבור את הבר מתוך התבן ולהחליט מיהם האומנים הראויים ובעלי הפוטנציאל לקבלת התמיכה. ראש העירייה בישרה במהלך הישיבה כי ח"מ בנימיני יהיה חבר בועדה.

כזכור, מדובר ביוזמה אותה מנסה בנימיני לקדם אותו במשך שנתיים ההצעה לסדר המקורית הועלתה לראשונה בתחילת שנת 2005 וזכתה לרוב במועצת העיר, כאשר לא מעט חברים בקואליציה העירונית תמכו בה. כבר אז עוצבה מטרת הקרן הינה לסייע לאומנים צעירים, בני נתניה, להוציא ספר ביכורים או דיסק ראשון. מועצת העיר דנה בעקבות כך בעניין בישיבת המועצה שהתקיימה חודש אפריל 2005; אולם, בתום הדיון, הצעת ההחלטה נפלה ברוב חברי הקואליציה. השבוע כאמור השתנתה המגמה וההצעה זכתה לרוב ותיושם בקרוב .


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

ביטול ישיבת המועצה של חודש אפריל


האופוזיציה תטרפד את הצעת העירייה בנוגע לדחיית ישיבת חודש אפריל
מנכ"ל העירייה העביר אתמול פקס בו הוא מבקש מחברי המועצה לחתום על הצעתו לדחות את ישיבת המועצה (מן המניין) של חודש אפריל ליום חמישי ה-19/04/2007. זאת בשל חג הפסח וכן בשל ימי הזיכרון לשואה ולחללי מערכות ישראל וכן יום העצמאות.אולם הצעה זו נוגדת את הוראות סעיף 4 לתוספת השניה בפקודת העיריות הקובעת מפורשות שישיבות מועצה יתקיימו אך ורק במשך 15 הימים הראשונים של כל חודש קלנדרי. יש בכך הגיון רב, כי הדבר יוצר הסתמכות לגבי מועד קבוע ותחום להתקיימות ישיבות מועצה ומבטיח פער סביר בין ישיבה לישיבה.
חברי האופוזיציה במועצת העיר, אדיר בנימיני והרצל קרן כבר הודיעו כי בכוונתם לפעול לטירפוד היוזמה בשל היעדר החוקיות שלה, ובכוונתם לרתום למהלך גם חברי אופוזיציה וקואליציה נוספים בטענה כי "לא יתכן שחברי מועצה יתנו את ידם לפעולה המנוגד להוראות החוק". כמו כן יש לציין כי מימלא קיימת כוונה לקיים ישיבת מועצה כבר בתחילת חודש מאי, רק שבועיים לאחר מכן. אי לכך, אין מקום לקיום שתי ישיבות מועצה מן המניין בטווח של שבועיים בלבד.
חברי המועצה הרצל קרן ואדיר בנימיני סבורים כי מוטב לבטל לחלוטין את הישיבה המתוכננת לחודש אפריל עקב ריבוי האירועים בחודש זה, ולעשות שימוש בסעיף 3 לתוספת השניה אשר מאפשר למועצה שלא לקיים ישיבה פעמיים בשנה לפי שיקול דעתה.


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com