סה"כ צפיות בדף

יום שבת, אפריל 26

שימוש בחומרי ניקוי ידידותיים לסביבה

חבר מועצת עיריית נתניה ממפלגת הירוקים, אדיר בנימיני, הגיש הצעה לסדר בעניין השימוש שעושה עיריית נתניה, באמצעות קבלני המשנה ששכרה, בחומרי ניקוי שאינם ידידותיים לסביבה.


להלן נוסח ההצעה לסדר:
מועצת העיר מתבקשת להעלות לדיון ולקבלת החלטה בעניין הצורך לעבור לשימוש בחומרי ניקוי ידידותיים לסביבה, בכל מוסדות העירייה.
מועצת העירייה מנחה את הנהלת העירייה להציג תנאי זה בכל מכרז או חוזה התקשרות עתידי עם חברות תחזוקה וניקיון.


דברי הסבר:

ככל שידוע לח"מ, חומרי ניקוי המשמשים לניקיון מוסדות העירייה (כולל מוסדות חינוך), הינם חומרים המזיקים לסביבה. כידוע, חומרי הניקוי מהדור הישן והמזהם, עלולים בסופו של תהליך למי התהום ובכך לסכן את איכות המים בכלל ואת בריאות התושבים בפרט. כל זאת כאשר קיימים כיום בשוק חומרי ניקוי שאינם מזהמים וידידותיים לסביבה.
לפיכך, ראוי שבכל חוזה או מכרז עתידי עם חברת ניקיון, תציב עיריית נתניה כתנאי יסודי את השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה.
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

דו"ח הביקורת השנתי 58 א' של מבקר המדינה לשנת 2007

חבר מועצת עיריית נתניה, אדיר בנימיני,  הגיש שאילתה בעניין ישום מסקנות כבוד מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס.


להלן נוסח השאילתה:


דו"ח הביקורת השנתי 58 א' של מבקר המדינה לשנת 2007 (להלן: הדו"ח) עסק בין היתר ב"פעולות הרשויות המקומיות להגנת הסביבה", אשר מתבצעת באמצעות היחידות הסביבתיות: א) יחידה סביבתית עירונית; ב) יחידה סביבתית אזורית; ג) איגוד ערים לאיכות הסביבה.

במבוא לפרק זה בדו"ח צוין כי "השמירה על איכות הסביבה היא צורך קיומי של האנושות, והיא מושפעת מיחסי גומלין בין האדם לסביבתו. בשנים האחרונות גוברת המודעות לאיכות הסביבה ולהשפעתה על איכות החיים. בעולם כולו נערכות פעולות לשם צמצום המפגעים ושימור המשאבים הסביבתיים. לבעיות בתחום איכות הסביבה ובכללן מפגעים סביבתיים אין גבולות מוניציפליים[...] משרדי הממשלה והשלטון המקומי הם הגופים האמונים על הכוונה לאי פגיעה בסביבה[...]".

עוד צוין במסגרת הדו"ח כי "בית המשפט העליון קבע לאחרונה[1] את אחריותה של רשות מקומית מכוח חוק למניעת מפגעים בשל מפגע סביבתי בתחום הרשות[...] הנחיית היועץ המשפטי לממשלה (מס' 4.1108) קובעת שיש לשקול להעמיד לדין פלילי רשות מקומית שאינה מטפלת באופן ראוי בנושאים סביבתיים שבגינם הוטלו עליה חובות בדין. זאת כאשר קיימת זיקה מספקת בין מחדלי הרשות לבין המפגע שנוצר ובכפוף למיצוי הליך של אכיפה מנהלית שמפעיל המשרד להגנת הסביבה".

במסקנותיו לעניין זה קובע מבקר המדינה כי "הטלת אחריות פלילית על הרשות המקומית ועל ראשי הרשויות היא מהכלים המרכזיים להגנה על ערכי איכות הסביבה" (עמ' 208 לדו"ח).

I. שימוש בסמכות לפי סעיף 221 לחסד"פ:
בין הממצאים השונים שנחשפו בדו"ח נמצא כי "אף על פי שעובדי רשויות מקומיות רבות הוסמכו מכוח סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב-1982, למסור הודעות תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) למי שיש יסוד להניח שעבר עברה על חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, רק רשויות בודדות עשו שימוש בפועל בסמכותן זו[...]"(עמ' 191 לדו"ח).

לאור האמור אבקש לברר את הדברים הבאים:
האם עשתה ועושה עיריית נתניה שימוש בפועל בסמכות זו?
אם, כמה דו"חות נתנו?

II. מוסדות הסמוכים לקווי מתח גבוה ולמתקני חשמל:
בכל הנוגע למוסדות חינוך הסמוכים לקווי מתח גבוה ולמתקני חשמל נטעם בדו"ח כי "על משרד הפנים להנחות את הרשויות לקיים סקרי סיכונים במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור שבתחומן, כדי לאתר מוסדות החשופים לשדות אלקטרומגנטים בעצמה גבוהה ממתקני חשמל ומקווי מתח גבוה, ולפעול למניעה או להפחתה של חשיפת האוכלוסייה אליהם" (עמ' 194).

לאור האמור אבקש לברר את הדברים הבאים:

האם התקבלה הנחייה כלשהי ממשרד הפנים בנושא הנדון מאז פרסום הדו"ח?
האם ביצעה עיריית נתניה סקר סיכונים כלשהו במוסדות החינוך ובמוסדות החינוך בעקבות פרסום הדו"ח?

III. פעילות היחידה הסביבתית האזורית:
במסגרת הדו"ח צוין כי סעיף 22 לצו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל"ז-1997, קובע כי יושב ראש מועצת איגוד ערים חייב להכין פעם בשנה דין וחשבון מפורט על ענייני האיגוד במהלך השנה שחלפה ולהגישו למועצת האיגוד, ולאחר שהמועצה תדון בו ותאשרו עם תיקונים או ללא תיקונים, עליו לדאוג לכך שיישלחו שלושה עותקים לפחות לשר, עותק אחד לפחות לכל רשות מקומית המאוגדת באיגוד ועותק אחד למבקר המדינה.
הרשויות המקומיות אינן נדרשות להגיש את הדין וחשבון האמור למועצת הרשות המקומית, והדבר נתון ליוזמתו של מי שהוסמך לקבוע את סדר היום של מועצת הרשות המקומית".
בעקבות דברים אלה מסקנת הדו"ח הינה: "לדעת מבקר המדינה, ראוי שהדין וחשבון המפורט על ענייני האיגוד שהוגש לרשות המקומית יובא לדיון בפני המועצה של כל רשות המיוצגת באיגוד, בין היתר כדי לסקור את פעילותיו ואת מצבו הכספי; להנחות אותו לפעול למימוש יעדי הרשות; ולבחון אם פעולותיו תואמות את המטרות שלשמן הוקם".

לאור האמור אבקש לברר את הדברים הבאים:

האם "איגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה" (להלן: האיגוד) בו חברה עיריית נתניה היא "היחידה הסביבתית האזורית" לשיטתה של עיריית נתניה?
האם הוגש מטעם האיגוד הדין וחשבון האמור לפי סעיף 22 לצו איגוד ערים?
אם כן, האם יש בכוונת מי ש"הוסמך לקבוע את סדר היום של מועצת הרשות המקומית" (בלשונו של כב' מבקר המדינה), להביא דו"ח זה לשולחן המועצה בעקבות כהמלצת דו"ח הביקורת?

IV. נציג השר ועדת איכות הסביבה העירונית:

עד למועד פרסום הדו"ח נמנע השר להגנת הסביבה מלמנות נציגים מטעמו בועדות לאיכות הסביבה של הרשויות המקומיות; מגלישה באתר האינטרנט של עיריית נתניה, ניתן ללמוד שטרם מונה עדיין נציג מטעמו לוועדה זו בעיר נתניה.
מדו"ח המבקר ניתן ללמוד כי בעקבות פנייתו של היועמ"ש לעיריית תל-אביב-יפו ליועמ"ש לממשלה באוגוסט 2006, השיבה ביוני 2007 מחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים כי "כל עוד לא הושלם הרכב הועדה (לאיכות הסביבה – א.ב) מלכתחילה, הוועדה למעשה אינה קיימת ולמעשה, היא נעדרת סמכות לפעול".

לאור האמור אבקש לברר את הדברים הבאים:

האם מונה נציג מטעמו של השר להגנת הסביבה נכון להיום?
האם בעיריית נתניה מודעים להנחיית היועמ"ש לממשלה כי הועדה מנועה מלפעול עד אשר יושלם ההרכב החסר?[1] רע"פ 7861/03 מדינת ישראל נ' המועצה האזורית גליל תחתון, תק-על 2006 (2) 1437 (2006)
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שבת, אפריל 5

טור אישי: הקולות של מתיאוס

הקולות של מתיאוס/ אדיר בנימיני

במכבי נתניה רוחשות השמועות כי השחקן האגדי שהניף לפני פחות משני עשורים את הגביע העולמי, בדרך לאמן את הקבוצה. ואכן, מינויו של לותר מתיאוס כמאמן הקבוצה יכול לסמל עידן בהיסטוריה של הקבוצה מכל הבחינות. עם כל הכבוד הראוי והמתבקש למאמנים שאימנו את המועדון המפואר הזה בעבר, מעולם לא אימן את הקבוצה איש כדורגל עם רקע מרשים שכזה בכדורגל העולמי.
הוא מחזיק בהישג ענק של 5 הופעות במונדיאלים, אך מלבד זאת יש לזכור כי היה גם לפני זה חלק מהקבוצה החלומית של אינטר מילאנו בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90 ונמנה עם השלישייה הגרמנית המופלאה ביחד עם יורגן קלינסמן ואנדראס ברהמה (בתקופה שעוד הייתה הגבלת זרים). לפני כן הגיע להישגים גדולים בברוסה מנשנגלדבאך ובאיירן מינכן. בגיל 19 זכה להניף את גביע אירופה במדי נבחרת מערב-גרמניה.
הנקודה הטרגית היא שמתיאוס ינחת לתוך מציאות שטרם ידע כמותה בשום מקום בו אימן או שיחק בעבר; למועדון שאין לו אפילו מתקן אימונים משל עצמו ומשחקיו נערכים במגרש שעמד אולי בסטנדרטים של אמצע המאה הקודמת.
נוצר הרושם שמכבי נתניה נמצאת בנסיקה קדימה מבחינה מקצועית, בעוד בכל הנוגע למתקנים שאמורים להיות מסופקים על ידי העירייה, הכול תקוע במקום; וכידוע, כאשר תקועים במקום, בעצם הולכים אחורה.
בעוד שלקבוצות הצמרת בישראל ישנם מתקנים ברמה גבוהה ביותר הרי שבנתניה כבר היום ברור כי האצטדיון יהיה מוכן רק באיחור רב של מספר חודשים ומכרז להקמת מגרשי אימונים יתפרסם על ידי העירייה רק בחודש מאי.
לפיכך, הקולות של מתיאוס לא רק שלא מזכירים את חיפה, אלא אפילו לא את בגדד...

הכותב: אדיר בנימיני, חבר מועצת העיר נתניה ממפלגת הירוקים
Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

על הנעשה בתאטרון העירוניחבר מועצת העיר נתניה, אדיר בנימיני, פנה במכתב לראש העירייה, מרים פיירברג-איכר בדרישה כי "תיכנס לעובי הקורה", בכל הנוגע לסכסוך ולמחלוקות הקיימות בתיאטרון העירוני המעמיד את פעילותו במתכונת הנוכחית בספק.
אדיר בנימיני מפנה את החצים לא רק אל עבר ראש העירייה, אלא גם כלפי עו"ד מנדי וייס שעומד בראש עמותת ההיכל ואל עבר שאר חברי הנהלת היכל התרבות ממועצת העיר: "הגיע הזמן שנבחרי הציבור הבכירים בעירייה ובהיכל התרבות יחליפו את פוזת בת-היענה ויוציאו את הראש מהחול לפני שיהיה מאוחר מידי. המדובר במפעל תרבותי חשוב לעיר שמביא לו גאווה גדולה וצריך לשמור עליו. התרשמתי שהמחלוקות בין הצדדים קשות ביותר ועלולות להביא בסופו של דבר לחורבנו, אם לא ינקטו מספר צעדים מתבקשים, כולל בחינת אפשרות של 'הפרדת כוחות'".

להלן נוסח המכתב שהופנה לראש העירייה:

‏ראשון 30 מרץ 2008
‏כ"ג אדר ב תשס"ח
לכבוד:

מרים פיירברג – איכרראש עיריית נתניה

גברתי ראש העיר,

הנדון: מאבקי הכוחות בתיאטרון העירוני
מכתבי זה נכתב בעקבות כך שלאחרונה שהטבלתי את עצמי עמוקות, בפרטי מאבק הכוחות האימתני המתחולל במסדרונות התיאטרון העירוני.

אומנם, אמת ונכון הדבר שבוצעה "סולחה" מתוקשרת בין המחנות הניצים, אולם זו לא הצליחה להפיס את רוח הצדדים והעניינים רחוקים מלהיות רגועים. למעשה הקרקע ממש בוערת. על כן "הסולחה" הייתה לא יותר מאשר בחזקת "הסכם הפסקת אש" ורחוקה מלהיות "הסכם שלום".

דומני, כי גברתי וגורמים בכירים נוספים שגו בכך שטרם הכניסו עצמם לעובי הקורה עד כה, במטרה לעמוד על גדרי המחלוקת התהומיים אשר התגלעו בין הצדדים, המחייבים אף לשקול את הצורך לבצע "הפרדת כוחות". נראה על פניו, וזאת על פי עמדת שני הצדדים החלוקים כי "מה שהיה הוא כבר לא מה שיהיה", בכל מקרה.

הואיל ונראה כי גברתי הינה היחידה במערכת העירונית אשר יש בידיה את היכולות וכן את הסמכויות לקבל החלטות קונקרטיות במטרה ליישוב הסכסוך, ו/או להתוות מסגרות עבודה חדשות, נראה כי אין מנוס מכך שתואיל נא גברתי, להכניס את ראשה בין ההרים הגבוהים, לצורך קבלת הכרעה בעניין לכאן ולכאן.

כולי תקווה שתיקחי על עצמך משימה נכבדה זו ויפה שעה אחת קודם! כל זאת בטרם עלול להיחרב מה שנבנה בעמל רב במשך שנים רבות העלול לקרוס תוך זמן קצר.

בברכת שבוע טוב ומוצלח!

בכבוד רב,

אדיר בנימיניחבר מועצת העיר נתניה

העתק:

עו"ד מנדי וייס – סגן ראש העירייה

Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

יום שלישי, אפריל 1

הביטחון בחופים

על עיריית נתניה לפעול למניעת השתוללות הטרקטורונים בחופי הים!

בנימיני מציין כי על פי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 קיימת סמכות לפקחי העירייה לאכוף את איסור הנסיעה על חופי הים על ידי פקחי עירייה שקיבלו סמכות לעשות זאת מהשר להגנת הסביבה ולאחר שעברו הכשרה מיוחדת לכך.
בנימיני: "עיריית נתניה נושאת באחריות למה שמתרחש בחופי הרחצה בתחומה והיא חייבת לדאוג לשמירה על הסדר והביטחון. במידה ויתגלה כי טרם הוסמך אף לשם מטרה זו, הרי שמדובר באוזלת יד וכשל ארגוני קשה, שכן החוק נכנס לתוקף כבר לפני למעלה מ-10 שנים".


בעקבות מעצרו של הצעיר בן 19 החשוד בפגעה בילד בן השלוש לעיניי הוריו ב"חוף העונות" בשבת האחרונה, דורש חבר מועצת העיר, אדיר בנימיני, ממפלגת הירוקים כי עיריית נתניה תפעל למניעת הישנות מקרים כאלה בעתיד באמצעות חוק המקנה לה את הסמכות לעשות זאת.

בנימיני מציין כי על פי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 קיימת סמכות לפקחי העירייה לאכוף את איסור הנסיעה על חופי הים על ידי פקחי עירייה שקיבלו הסמכה מיוחדת לכך מהשר להגנת הסביבה ולאחר שעברו הכשרה לכך.

בנימיני שהחל לפני למעלה משלוש שנים במאבק לאכיפת חוק איסור העישון במקומות ציבוריים, גילה באותה עת באמצעות שאילתה שהגיש למועצת העיר, כי עיריית נתניה טרם הסמיכה אפילו פקח עירוני אחד לרפואה לאכיפת חוק זה. בעקבות הדיון במועצת העיר תוקן הפגם והוסמכו פקחים.

אדיר בנימיני (הירוקים): "עיריית נתניה נושאת באחריות למה שמתרחש בחופי הרחצה בתחומה והיא חייבת לדאוג לשמירה על הסדר והביטחון. מדובר בחוק שנכנס לתוקף כבר לפני למעלה מ-10 שנים. על העירייה והמשטרה למנוע הישנות מקרים כאלה בעתיד. סרט הוידיאו שתיעד את האירוע ושודר בערוצי הטלוויזיה לא הוסיף כבוד לעיר שכך מתנהלים העניינים בתחומה".


Councillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com