סה"כ צפיות בדף

יום רביעי, יוני 7

הוגשה הצעה למניעת ניגוד עניינים בעיריית נתניה


ח"מ אדיר בנימיני יעלה בישיבת המועצה שתתקיים ביום ראשון הקרוב (11/06) הצעה למניעת ניגוד עניינים בעיריית נתניה. ההצעה מבוססת על הצעה דומה שהוגשה בעיריית כפר-סבא על ידי גיא בן-גל וד"ר אמיר גבע. ההצעה עוררה הדים רבים והולידה ויכוחים קולניים וחילופי האשמות בישיבת מועצת העיר כפר סבא האחרונה.
להלן נוסח ההצעה:
הצהרת חברי מועצת העיר על ניגוד עניינים
מגיש: אדיר בנימיני

1. פרק ו' בפקודת העיריות המתייחס לנבחרי ציבור ברשויות המקומיות ומפרט את הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות.
2. סעיף 3 בכללים למניעת ניגוד העניינים קובע כי יש חובה למנוע ניגוד עניינים: "חבר מועצה ינהל את ענייניו כך שלא יהיה ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי שלו".
3. סעיף 5 (א) בכללים למניעת ניגוד העניינים קובע כי ישנה חובת הודעה על ניגוד עניינים: "נתברר לחבר המועצה שהוא במצב של ניגוד עניינים, יודיע על כך למועצה בכתב ובהקדם האפשרי: הדבר יירשם בפרוטוקול הישיבה שבה נדון הנושא הגורם לניגוד העניינים".

מהות ההצעה:

מועצת העיר נתניה קוראת לכלל חבריה להודיע מראש ובכתב, על כל ניגוד עניינים אפשרי בין תפקידם כחברי מועצה לבין תפקיד אחר או עניין אישי כלשהו, כמתחייב מפקודת העיריות.
חברי מועצת העיר יגישו ליועצת המשפטית של העירייה הצהרת ניגוד עניינים (בעניינים אשר אינם נוגעים לתחום התכנון והבניה) אשר תעודכן על ידם מדי שנה.
מועצת העיר נתניה קוראת לכלל חבריה להימנע ככל שניתן ממצב של ניגוד עניינים בתחום התכנון והבניה, וקוראת לצמצום מעורבותם האישית של חבריה בתיקי בניה במרחב המוניציפאלי של עיריית נתניה.
*
ישיבת מועצה סוערת בכ"ס, בין השאר ניגודי העניינים המטרידים חברי המועצהCouncillor ADIR BENYAMINI Municipality of Netanya
www.adir-b.com

אין תגובות: